AVUI

max:22º
min:9º
Sou a: Inici / Viure / Cultura / ENTITATS: SUBVENCIONS I REGISTRE

ENTITATS: SUBVENCIONS I REGISTRE

GESTIÓ DE SUBVENCIONS 2022

 -------------------------------------------------------------------------------

REGISTRE D'ENTITATS I ASSOCIACIONS DE GUISSONA

El Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes té l'objecte de permetre a l'Ajuntament el coneixement del nombre d'entitats existents a la vila, la seva denominació, els seus objectius i la seva representativitat o pes específic, a l'efecte de permetre una correcta política municipal de foment de l'associacionisme.

Tal com diu la Llei orgànica d'Associacions (art.31), per tal de poder beneficiar-se de les mesures de foment que les administracions públiques tenen l'obligació de promoure en l'àmbit de l'associacionisme, les entitats associatives han d'estar inscrites als Registres Públics d'Entitats pertinents, entre ells els registres municipals d'entitats dels diferents ajuntaments.

Un Registre Municipal d'Entitats inclou en un únic registre totes les entitats d'un municipi. Tenir un cens d'entitats real i unificat permet conèixer les entitats existents a la vila, la seva representativitat i els seus objectius, per tal de poder desenvolupar una correcta política municipal de foment de l'associacionisme. Alhora ens permet poder-vos ajudar a donar-vos a conèixer a la resta de ciutadania.

Les dades que conté són públiques i consultables per les persones interessades i el procediment d'inscripció s'inicia a sol·licitud de les entitats que ho desitgin, aportant la documentació requerida.

Documentació relacionada:

A la sol·licitud cal adjuntar-hi: 

 1. Estatuts reguladors de l’entitat.
 2. Número d’inscripció en el Registre General d’Associacions corresponent, o en qualsevol altre que sigui preceptiu, o certificació de presentació de la sol·licitud d’inscripció a l’esmentat Registre.
 3. Acta fundacional de l’entitat.
 4. Domicili de la seu social de l’entitat a Guissona.
 5. Certificació del nombre de socis de l'entitat, amb especificació del nombre de residents a Guissona.
 6. Document acreditatiu del Número d’Identificació Fiscal de l'entitat.
 7. Pressupost de l'any en curs de l’entitat.
 8. Una relació de tots els ajuts rebuts de qualsevol administració, des de primers d’any  (full 3/4 de la sol·licitud)
 9. Programa d’activitats de l'any en curs de l’entitat.
 10. Certificat del Secretari/a de l'entitat amb el nom i dades de contacte de les persones que conformen la Junta Directiva i fotocòpia del document d'identitat (full 4/4 de la sol·licitud).
 11. Autorització de l'entitat a l'Ajuntament per tal que aquest pugui fer difusió pública de l'entitat en els diversos mitjans i canals de comunicació municipal (full 2/4 de la sol·licitud).

 En cas que l’entitat sol·licitant sigui una secció o un grup dins d’una altra entitat, caldrà adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:

 1. Certificat original de l’òrgan directiu, o dels responsables de l’entitat a la qual pertany, reconeixent la delegació de l’entitat principal a l’entitat de Guissona, amb menció expressa de la seva seu social i de les persones de contacte.
 2. La documentació enumerada en el punt 1 de l'Article 4.
 3. La inscripció en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes, obliga a les entitats i associacions registrades a notificar a l'Ajuntament, durant el mes de gener de cada any, les modificacions produïdes en les dades registrals i, en particular, les referents al nombre de socis, la relació d'ajuts rebuts, el pressupost i el programa d’activitats de l’exercici.

Modificació registre d'entitats (en cas de modificacions de càrrecs, adreces, telèfons de contacte, ...)